Syarat penggunaan

1. Syarat

Apabila mengakses laman web Moblander, anda bersetuju untuk mematuhi syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan yang berkenaan.

2. Penggunaan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara satu salinan bahan (maklumat atau perisian) di tapak web Moblander untuk tontonan sementara bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh: 

  1. mengubah suai atau menyalin bahan; 
  2. menggunakan bahan untuk sebarang tujuan komersial atau untuk paparan awam (komersil atau bukan komersial); 
  3. cuba menyahkompilasi atau merekayasa balik mana-mana perisian yang terkandung di tapak web Moblander; 
  4. mengalih keluar sebarang hak cipta atau notasi proprietari lain daripada bahan; atau 
  5. pindahkan bahan kepada orang lain atau 'cerminkan' bahan pada mana-mana pelayan lain.

Lesen ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Moblander pada bila-bila masa. Selepas menamatkan tontonan anda terhadap bahan-bahan ini atau selepas penamatan lesen ini, anda mesti memadamkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

  1. Bahan-bahan di laman web Moblander disediakan atas dasar 'seadanya'. Moblander tidak membuat jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menafikan dan menafikan semua waranti lain, termasuk, tanpa had, waranti tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak melanggar harta intelek atau pelanggaran hak yang lain.
  2. Selanjutnya, Moblander tidak menjamin atau membuat sebarang representasi mengenai ketepatan, kemungkinan keputusan, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman webnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan tersebut atau di mana-mana tapak yang dipautkan ke tapak ini.

4. Had

Moblander atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa had, kerosakan untuk kehilangan data atau keuntungan, atau akibat gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan di tapak web Moblander, walaupun jika Moblander atau wakil diberi kuasa Moblander telah dimaklumkan secara lisan atau bertulis tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Oleh kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengehadan ke atas waranti tersirat, atau pengehadan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, pengehadan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

5. Ketepatan bahan

Bahan-bahan yang dipaparkan di tapak web Moblander mungkin termasuk ralat teknikal, tipografi atau fotografi. Moblander tidak menjamin bahawa sebarang bahan di tapak webnya adalah tepat, lengkap atau terkini. Moblander boleh membuat perubahan pada bahan yang terkandung di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Bagaimanapun Moblander tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan.

Moblander belum menyemak semua tapak yang dipautkan ke tapak webnya dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana tapak yang dipautkan. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengesahan oleh Moblander tapak. Penggunaan mana-mana tapak yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

Pengubahsuaian

Moblander boleh menyemak syarat perkhidmatan ini untuk tapak webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan tapak web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa syarat perkhidmatan ini.

Perundangan berkaitan

Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Moblander dan anda tidak boleh ditarik balik kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di Negeri atau lokasi tersebut.