Podmienky používania

1. Podmienky

Pri prístupe na webovú stránku Moblander, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto zmluvné podmienky, všetky príslušné zákony a nariadenia a súhlasíte s tým, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých príslušných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané používať túto stránku alebo k nej pristupovať. Materiály obsiahnuté na tejto stránke sú chránené platnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.

2. Použitie licencie

Povolenie je udelené na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) na webovej stránke spoločnosti Moblander iba na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete: 

  1. upravovať alebo kopírovať materiály; 
  2. používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na verejné vystavenie (komerčné alebo nekomerčné); 
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webovej lokalite spoločnosti Moblander; 
  4. odstrániť z materiálov akékoľvek autorské alebo iné vlastnícke zápisy; alebo 
  5. preniesť materiály inej osobe alebo „zrkadliť“ materiály na akomkoľvek inom serveri.

Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení, a spoločnosť Moblander ju môže kedykoľvek ukončiť. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte vymazať všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

3. Vylúčenie zodpovednosti

  1. Materiály na webovej stránke spoločnosti Moblander sú poskytované „tak ako sú“. Moblander neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto sa zrieka a neguje všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzenia, predpokladaných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv.
  2. Spoločnosť Moblander ďalej nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojich webových stránkach alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia

Moblander ani jeho dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne škody (vrátane, bez obmedzenia, škôd za stratu údajov alebo zisku alebo v dôsledku prerušenia podnikania) vyplývajúce z používania alebo nemožnosti použiť materiály na webovej stránke Moblander, aj keď Spoločnosť Moblander alebo autorizovaný zástupca spoločnosti Moblander bola ústne alebo písomne ​​upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Presnosť materiálov

Materiály, ktoré sa objavujú na webovej stránke spoločnosti Moblander, môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Moblander nezaručuje, že akékoľvek materiály na jej webovej stránke sú presné, úplné alebo aktuálne. Moblander môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť materiály obsiahnuté na svojich webových stránkach. Moblander sa však nezaväzuje aktualizovať materiály.

Moblander neskontroloval všetky stránky prepojené s jej webovou stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že Moblander podporuje stránku. Používanie akejkoľvek prepojenej stránky je na vlastné riziko používateľa.

Úpravy

Spoločnosť Moblander môže kedykoľvek bez upozornenia upraviť tieto zmluvné podmienky pre svoje webové stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto podmienok služby.

Platné právo

Tieto zmluvné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi spoločnosti Moblander a vy sa neodvolateľne podriaďujete výlučnej jurisdikcii súdov v danom štáte alebo mieste.