Villkor

1. Villkor

När du går in på webbplatsen möbel, samtycker till att följa dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och samtycker till att du är ansvarig för att alla tillämpliga lokala lagar följs. Om du inte godkänner någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagar.

2. Användning av licens

Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner ett exemplar av materialet (information eller programvara) på Moblanders webbplats endast för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte: 

  1. ändra eller kopiera materialet; 
  2. använda materialet för något kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell); 
  3. försöka dekompilera eller bakåtkonstruera någon programvara som finns på Moblander-webbplatsen; 
  4. ta bort all upphovsrätt eller andra äganderättsbeteckningar från materialet; eller 
  5. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Denna licens kommer automatiskt att avslutas om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Moblander när som helst. När du upphör att se detta material eller vid uppsägning av denna licens måste du radera allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

  1. Materialet på Moblanders hemsida tillhandahålls "i befintligt skick". Moblander lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig och frånsäger sig härmed alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriell egendom eller annat brott mot rättigheter.
  2. Dessutom garanterar Moblander inte eller gör några utfästelser om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till detta material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Moblander eller dess leverantörer ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på Moblander, även om Moblander eller en behörig representant för Moblander har muntligen eller skriftligen underrättats om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Materialens noggrannhet

Materialet som visas på Moblanders webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Moblander garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Moblander kan göra ändringar i materialet som finns på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Moblander förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

Moblander har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderandet av någon länk innebär inte att Moblander godkänner webbplatsen. Användning av någon länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar

Moblander kan när som helst ändra dessa användarvillkor för webbplatsen utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den aktuella versionen av dessa användarvillkor.

Tillämplig lag

Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Moblander och du underkastar dig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den staten eller orten.