Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản

Khi truy cập trang web nội thất, đồng ý tuân thủ các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành cũng như đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

2. Sử dụng Giấy phép

Quyền được cấp để tải xuống tạm thời một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Moblander chỉ để xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được: 

  1. sửa đổi hoặc sao chép tài liệu; 
  2. sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc để hiển thị công khai (thương mại hoặc phi thương mại); 
  3. cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế đảo ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web Moblander; 
  4. xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu sở hữu khác khỏi tài liệu; hoặc 
  5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc 'phản chiếu' tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Moblander chấm dứt bất kỳ lúc nào. Khi ngừng xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải xóa tất cả các tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu, cho dù ở định dạng điện tử hay in ấn.

3. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Các tài liệu trên trang web của Moblander được cung cấp "nguyên trạng". Moblander không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây từ chối và từ chối tất cả các bảo đảm khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.
  2. Hơn nữa, Moblander không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu này hoặc tại các trang web được liên kết với trang web này.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Moblander hoặc các nhà cung cấp của Moblander sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Moblander, ngay cả khi Moblander hoặc một đại diện được ủy quyền của Moblander đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, nên những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Độ chính xác của vật liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Moblander có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Moblander không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. Moblander có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Moblander không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật tài liệu.

Moblander chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là Moblander xác nhận trang web. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào.

sửa đổi

Moblander có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ của trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Moblander và bạn tuân theo quyền tài phán độc quyền của các tòa án ở tiểu bang hoặc địa phương đó.